Team

Charles Herr Profile

Charles Herr

Advisor
Ramanpreet Singh Profile

Ramanpreet Singh

Vice-President
Shayan Shahrabadi Profile

Shayan Shahrabadi

Treasurer
Jack Richardson Profile

Jack Richardson

President
Perla Henson Profile

Perla Henson